ประวัติห้องสมุด


ห้องสมุดองครักษ์ เป็นหน่วยงานขยายของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2539 โดยใช้พื้นที่บนชั้น 4 ของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์พื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตรุ่นแรก ณ.ศูนย์องครักษ์

ต่อมาได้รับงบประมาณในการสร้างห้องสมุดหลังใหม่และเปิดให้บริการในเดือนมกราคม พ.ศ.2541 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 10,028 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 1,105 ที่นั่ง

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ได้ย้ายมายังอาคารหอสมุดหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ

ปัจจุบันหอสมุดจัดส่วนพื้นที่บริการตามกลุ่มสาขาวิชาและรูปแบบการให้บริการดังต่อไปนี้

  • ชั้น 1 พื้นที่บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมอเนกประสงค์
  • ชั้น 2 SALI Center (Self Access Learning and International Center) ศูนย์การเรียนรู้นานชาติด้วยตนเอง
  • ชั้น 3 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
  • ชั้น 4 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ พยาบาล นวนิยาย เรื่องสั้น และให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง
  • ชั้น 5 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาศึกษาทั่วไป มุมหนังสือเด็ก มุมคุณธรรม หนังสือหายาก และให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง
  • ชั้น 6 ทรัพยากรสารสนเทศที่สถิติการใช้งานน้อย และมีปีพิมพ์เก่า ให้บริการในรูปแบบชั้นปิด