ระบบสืบค้น SWU Discovery


 • สามารถสืบค้นผ่านโฮมเพจของสำนักหอสมุดกลางที่ https://lib.swu.ac.th

swu2

 

Sign in สำหรับสมาชิก

swu3                  swu4

คลิกที่ SWUDIs Sign in โดยใช้รหัสบัวศรี(กรณีที่เป็นสมาชิกอื่นๆ เช่น สมาชิกสมทบ ให้เลือก Sign in ด้วย Library ID โดยใส่เลขประจำตัวสมาชิกในช่อง Name และใส่รหัส 1234 ในช่อง Password)

 

เมื่อ Sign inเรียบร้อยแล้วจะปรากฎชื่อด้านบนมุมขวามือ

swu5

 

วิธีการสืบค้นทรัพยากร

ทางเลือกสำหรับการสืบค้นทรัพยากร

 1. ช่องใส่คำค้น (Basic Search): สืบค้นพื้นฐานด้วยคำสำคัญ และเลือกกลุ่มทรัพยากรที่ต้องการ
 2. Advanced Search: สืบค้นแบบเจาะจงช่องทาง เช่น สืบค้นจากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขบาร์โค้ด รวมถึงการเชื่อมคำค้นต่างช่องทาง เช่น ต้องการสืบค้นหนังสือที่มีชื่อเรื่องและผู้แต่งที่ ต้องการ ไปจนถึงการเลือกกลุ่มทรัพยากร ประเภททรัพยากร ปีพิมพ์ และอื่นๆ
 3. Browse: สืบค้นตามลำดับอักษร กรณีอยากทราบผลงานของชื่อผู้แต่งคนหนึ่ง หรือต้องการค้นจาก ชื่อเรื่องที่ได้มา
 4. New Search: สืบค้นคำใหม่
 5. eJournals และ eBooks: เป็นการไล่เรียงดูวารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตาม รายชื่อ กลุ่มสาขาวิชา หรือแหล่งที่ให้บริการ

Basic Search

swu1

 1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
 2. เลือกกลุ่มทรัพยากรที่ต้องการ ได้แก่

  All Resources = ค้นทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด

  e-Resources = ค้นเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์/ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

  Library Catalog = ค้นเฉพาะทรัพยากรที่ให้บริการที่ห้องสมุด

  SWU Repository = คลังสถาบัน

  SWU e -Journals System = OJS วารสารสถาบัน

 3. คลิก Search

หากต้องการดูรายละเอียดของแต่ละรายการ : ให้คลิกชื่อรายการที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างรายการขึ้นมา

หน้าจอจะปรากฎหน้าต่างรายการที่เลือก

หากต้องการทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ที่ห้องสมุดใดให้ดูที่ Locations Library: ห้องสมุดที่ให้บริการ ได้แก่

 • Central Library (SWU) = สำนักหอสมุดกลาง
 • Ongkharak Library = ห้องสมุดองครักษ์
 • Warehouse = คลังหนังสือใช้น้อย (ห้องสมุดองครักษ์)
 • Faculty of Medical Library = ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • Faculty of Pharmacy = ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 • Bhodivijalaya Library = ห้องสมุดโพธิวิชชาลัย
 • Panyananthaphikkhu Library = ห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน)

หากต้องการทรัพยากรเล่มใดให้คลิกที่รายการนั้น

Locations = ห้องสมุดที่ให้บริการ สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ และสถานภาพหนังสือ สถานภาพของทรัพยากรที่ควรทราบ ได้แก่

 • On Shelf = อยู่บนชั้น (หรืออยู่มุมจัดแสดงหนังสือใหม่ ชั้น 2)
 • Reshelving = กำลังรอการขึ้นชั้น
 • Cataloging = อยู่ระหว่างดำเนินการทางงานเทคนิค หากต้องการขอดูตัวเล่มภายในห้องสมุด ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. แสดงกำหนดส่ง = มีผู้ยืมออก (หากต้องการจอง ให้ sign in และคลิก Hold)
 • Requested = มีผู้จองไว้ อยู่ในระหว่างรอผู้จองมารับหนังสือ
 • On Shelf = อยู่บนชั้น (หรืออยู่มุมจัดแสดงหนังสือใหม่ ชั้น 2)

ตัวอย่าง 1 หนังสือ(Book) ที่ให้บริการที่ห้องสมุด

ตัวอย่าง 2 บทความวารสาร(Article) ที่ให้บริการที่ห้องสมุด

ตัวอย่าง 3 บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง 4 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์