ระบบสืบค้น SWU Discovery


 • สามารถสืบค้นผ่านโฮมเพจของสำนักหอสมุดกลางที่http://lib.swu.ac.th

Sign in สำหรับสมาชิก

ควร Sign in ขณะสืบค้นโดยใช้รหัสบัวศรี(กรณีที่เป็นสมาชิกอื่นๆ เช่น สมาชิกสมทบ ให้เลือก Sign in ด้วย Library ID โดยใส่เลขประจำตัวสมาชิกในช่อง Name และใส่รหัส 1234 ในช่อง Password)

เมื่อ Sign inเรียบร้อยแล้วจะปรากฎชื่อด้านบนมุมขวามือ

วิธีการสืบค้นทรัพยากร

ทางเลือกสำหรับการสืบค้นทรัพยากร

 1. ช่องใส่คำค้น (Basic Search): สืบค้นพื้นฐานด้วยคำสำคัญ และเลือกกลุ่มทรัพยากรที่ต้องการ
 2. Advanced Search: สืบค้นแบบเจาะจงช่องทาง เช่น สืบค้นจากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขบาร์โค้ด รวมถึงการเชื่อมคำค้นต่างช่องทาง เช่น ต้องการสืบค้นหนังสือที่มีชื่อเรื่องและผู้แต่งที่ ต้องการ ไปจนถึงการเลือกกลุ่มทรัพยากร ประเภททรัพยากร ปีพิมพ์ และอื่นๆ
 3. Browse: สืบค้นตามลำดับอักษร กรณีอยากทราบผลงานของชื่อผู้แต่งคนหนึ่ง หรือต้องการค้นจาก ชื่อเรื่องที่ได้มา
 4. New Search: สืบค้นคำใหม่
 5. eJournals และ eBooks: เป็นการไล่เรียงดูวารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตาม รายชื่อ กลุ่มสาขาวิชา หรือแหล่งที่ให้บริการ

Basic Search

 1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
 2. เลือกกลุ่มทรัพยากรที่ต้องการ ได้แก่

  All Resources = ค้นทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด

  e-Resources = ค้นเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์/ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

  Library Catalog = ค้นเฉพาะทรัพยากรที่ให้บริการที่ห้องสมุด

  SWU Repository = คลังสถาบัน

  SWU e -Journals System = OJS วารสารสถาบัน

 3. คลิก Search

หากต้องการดูรายละเอียดของแต่ละรายการ : ให้คลิกชื่อรายการที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างรายการขึ้นมา

หน้าจอจะปรากฎหน้าต่างรายการที่เลือก

หากต้องการทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ที่ห้องสมุดใดให้ดูที่ Locations Library: ห้องสมุดที่ให้บริการ ได้แก่

 • Central Library (SWU) = สำนักหอสมุดกลาง
 • Ongkharak Library = ห้องสมุดองครักษ์
 • Warehouse = คลังหนังสือใช้น้อย (ห้องสมุดองครักษ์)
 • Faculty of Medical Library = ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • Faculty of Pharmacy = ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 • Bhodivijalaya Library = ห้องสมุดโพธิวิชชาลัย
 • Panyananthaphikkhu Library = ห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน)

หากต้องการทรัพยากรเล่มใดให้คลิกที่รายการนั้น

Locations = ห้องสมุดที่ให้บริการ สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ และสถานภาพหนังสือ สถานภาพของทรัพยากรที่ควรทราบ ได้แก่

 • On Shelf = อยู่บนชั้น (หรืออยู่มุมจัดแสดงหนังสือใหม่ ชั้น 2)
 • Reshelving = กำลังรอการขึ้นชั้น
 • Cataloging = อยู่ระหว่างดำเนินการทางงานเทคนิค หากต้องการขอดูตัวเล่มภายในห้องสมุด ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. แสดงกำหนดส่ง = มีผู้ยืมออก (หากต้องการจอง ให้ sign in และคลิก Hold)
 • Requested = มีผู้จองไว้ อยู่ในระหว่างรอผู้จองมารับหนังสือ
 • On Shelf = อยู่บนชั้น (หรืออยู่มุมจัดแสดงหนังสือใหม่ ชั้น 2)

ตัวอย่าง 1 หนังสือ(Book) ที่ให้บริการที่ห้องสมุด

ตัวอย่าง 2 บทความวารสาร(Article) ที่ให้บริการที่ห้องสมุด

ตัวอย่าง 3 บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง 4 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์