ข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน (Suggestion)

 

 complaints  ส่งข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน                 


 สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ


 ผลการดำเนินงาน

Suggestion

ปี 2019    |    ปี 2020    |    ปี 2021    |    ปี 2022    |    ปี 2023    |    ปี 2024    |   

 

Clear

ผลการดำเนินงาน ปี 2020


 • ควรสับเปลี่ยนเก้าอี้โซนคอมพิวเตอร์ชั้น 1 โดยใช้เก้าอี้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้ชั่วคราวจากโซนนั่งทำงานชั้น 2 เนื่องจากเก้าอี้ที่ชั้น 1 ไม่เหมาะแก่การนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ และไร้ที่พักแขน ส่งผลเสียในระยะยาว
  Posted : 2020-11-05T05:06:13.103Z    Location : ประสานมิตร
 • ห้องสมุุดกำลังมีโครงการปรับปรุงพื้นที่ โดยในปี 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ให้เป็น Learning space และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นก่อสร้างได้ช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 • นิสิตไม่ได้รับ E-mail แจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือจากหอสมุดมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 ซึ่งทำให้เกิดความสับสนว่ายังมีระบบนี้อยู่หรือไม่ เพราะนิสิตเสียค่าปรับบ่อยครั้ง เนื่องจากประเมินว่าจะได้รับแจ้งเตือนก่อนกำหนดวัน
  Posted : 2020-09-18T12:17:17.509Z    Location : ประสานมิตร
 • ห้องสมุดมีระบบการแจ้งเตือนการส่งหนังสือคืนไปยังอีเมล์ที่นิสิตให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัย กรณีนี้ ขอให้นิสิตติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 2 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

 • อยากฝากพิจารณาทบทวนให้นำเก้าอี้เบาะหรือโซฟาที่เก็บไว้ในช่วงนี้ กลับมาใช้ใหม่ครับ โดยอาจเริ่มต้นจากประเภท “เดี่ยว/ขนาดเล็ก” ก่อน เพราะการ “อ่าน” ในบางครั้งไม่สะดวกสบายที่จะอ่านบนโต๊ะและเก้าอี้แข็งๆเป็นเวลานานๆ
  Posted : 2020-08-31T07:31:54.557Z    Location : ประสานมิตร
 • ห้้องสมุดได้นำโซฟาเดี่ยวออกมาให้บริการอยู่แล้ว ซึ่งจะให้บริการได้เฉพาะโซฟาที่หุ้มด้วยหนังเท่านั้น

 • ควรจัดหา Smart TV ราคาถูกขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบไร้สาย (หรือ HDMI) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมสำหรับการค้นคว้าและเรียนออนไลน์แบบกลุ่ม
  Posted : 2020-08-20T13:34:53.743Z    Location : ประสานมิตร
 • ห้องสมุดยังไม่สามารถจัดให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์แบบกลุ่มหรือห้องประชุมได้ ด้วยสาเหตุจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งห้องสมุดต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 • แนะนำให้จัดหากล้อง webcam ติดตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนิสิตค่ะ
  Posted : 2020-08-20T13:25:22.019Z    Location : ประสานมิตร
 • ปัจจุบันนี้ห้องสมุดจัดเตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมกล้อง webcam ไว้ให้บริการจำนวน 44 เครื่อง ที่ชั้น 1

 • อยากให้ใช้เวลาช่วงที่นิสิตไม่สามารถเข้าถึงชั้นหนังสือด้วยตัวเองนี้ ในการรีโวเนทปรับปรุงหอสมุดครับ เช่น โต๊ะเก้าอี้ที่ไม่สะดวกสบาย ตัวอาคารที่ดูเก่าเสื่อมโทรมมาก ห้องประชุมที่คับแคบ และมาตรการ+การจัดสรรพื้นที่ใช้/งดใช้เสียง ฯลฯ
  Posted : 2020-07-17T10:07:04.027Z    Location : ประสานมิตร
 • ห้องสมุุดกำลังมีโครงการปรับปรุงพื้นที่ โดยในปี 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ให้เป็น Learning space และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นก่อสร้างได้ช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 • ชื่นชอบนิตยสารใน e-Library มากเลยค่ะ หากเป็นไปได้อยากสนับสนุนให้นำนิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม” มาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ เพราะเป็นนิตยสารที่เน้นสาระมากกว่าความบันเทิงค่ะ น่าจะเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายขึ้นค่ะ
  Posted : 2020-07-17T03:59:36.857Z    Location : ประสานมิตร
 • ห้องสมุดได้นำเอานิตยสารศิลปวัฒนธรรมมาไว้ให้บริการใน eLibrary เรียบร้อยแล้ว

 • หอสมุดปิดทำการเนื่องจากโควิดเเล้วหนังสือที่ยืมมา​ เลื่อนกำหนดวันคืนหนังสือด้วยมั้ยคะ
  Posted : 2020-04-08T12:20:39.804Z    Location : ประสานมิตร
 • หนังสือที่ยืมมาในช่วงโควิด ห้องสมุดจะเลื่อนวันกำหนดส่งให้ผู้ใช้ทุกคน ทุกรายการค่ะ

 

นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

              สำนักหอสมุดกลาง  มีนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะพึงได้จากบริการของห้องสมุดหลักสองแห่ง
คือ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์  ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยแจ้งให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทราบ 
ว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนรับผดชอบในการรับฟังและแก้ไขข้อร้องของผู้รับบริการ ทั้งนี้  เพื่อให้การดําเนินงานบริการของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดกลาง
        3. เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น
        4. เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดกลาง

นิยาม
         ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวัง ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ
และต้องการแจ้งขอให้มีการตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการ
         ข้อเสนอแนะ หมายถึง คำร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือแนะนำ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการ บริการ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ
         ระบบข้อร้องเรียน หมายถึง เป็นระบบที่รวบรวมข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ โดยจะมีการแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ใช้บริการทราบ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

         เป้าหมาย

               ข้อร้องเรียนเดิมต้องลดจำนวนลง

          การมอบหมายอำนาจหน้าที่

               1.   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และผู้ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน  รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 1 และ 2
               2.   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 2
               3.   ทีมผู้บริหาร รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 3

ระดับของความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

ระดับ

1

2

3

ประเภท

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะคำชมเชย
สอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ข้อร้องเรียนแก้ไขได้เอง

ข้อร้องเรียนนอกเหนือบทบาท
ของหัวหน้าฝ่าย

ตัวอย่าง

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
- การสอบถามข้อมูล

- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ให้บริการ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ

การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ของการดำเนินงาน

เวลาในการตอบสนอง

1 วันทำการ

ไม่เกิน 2 วันทำการ

ไม่เกิน 5 วันทำการ

ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
- ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ทีมผู้บริหาร


 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

            1.  เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง https://lib.swu.ac.th/ หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน (Suggestion) ดังแบบฟอร์มรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน สำนักหอสมุดกลาง/ห้องสมุดองครักษ์ (https://forms.gle/4NsCXKKK5PWUHdYb9)
           2.   กล่องรับความคิดเห็นแต่ละชั้น
           3.   อีเมลของสำนักหอสมุดกลาง   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           4.   LINE สำนักหอสมุดกลาง   @libswu
           5.   Facebook  ของสำนักหอสมุดกลาง  มศว  https://www.facebook.com/libswu
           6.   อื่นๆ  (แบบสอบถาม  โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวาจา)